KOMPANIA

profil-segment

Your bussines – Our bussines

SEGMENT SH.A vjen me nje background te gjate ne fushen e distribucionit te makinerive te ndertimit dhe asfaltit dhe ka filluar aktivitetin e saj ne Shqiperi ne vitin 2005.Tashme kompania SEGMENT SH.A operon e vetme duke mbuluar nje game te gjere makinerish ne fushen e ndertimit. Hapesira e ndare per zyrat komerciale mbulon nje siperfaqe prej 150 m2, magazina e pjeseve te kembimit mbulon nje siperfaqe prej 750 m2 dhe servisi me nje ambjent prej 400 m2. Kompania gjithashtu disponon 2 makina te cilat jane te pajisura me veglat e duhura per te kryer sherbime jashte mjediseve te servisit. SEGMENT SH.A eshte e fokusuar ne furnizimin e nje game me produkte teknike, makina dhe sherbime ne sektorin e ndertimit,per kamiona dhe dampera,asfalt dhe ndertime rrugesh ,miniera dhe gurore, makina per levizjen e dheut, vinca te ndryshem dhe pajisje riciklimi.Ne cdo sektor te lartpermendur,pervec kualitetit te larte dhe games me emer ne bote,suport ne cdo moment, ne cdo ane te vendit dhe sherbime pas shitjes kompania ofron gjithashtu dhe gamen e gjere te pjeseve te kembimit.

Kompania SEGMENT SH.A operon në Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të makinerive dhe pajisjeve që përdoren për punimet e ndërtimit, për ndërmarrjet industriale, veprave të ndryshme teknike apo të infrastruktures si dhe tregtimit me shumicë dhe pakicë, import-eksport të pjesëve të këmbimit të çdo tipi për këto makineri apo çdo lloj materiali tjetër që përdoret në fushat përkatëse të specifikuar më sipër. Montim dhe instalim, riparim dhe mirëmbajtje të makinerive që përdoren për punimet e ndërtimit si dhe kryerja e shërbimeve të ndryshme inxhinieriko-mekanike të çdo lloji që përdoren në aktivitetet përkatese të përcaktuara në pikën e mësipërme të këtij objekti.Gjithashtu Segment ofron aditive per prodhimin e asfaltit,asfalt me gnjyre,aditive antingjites etj.Për realizimin e shitjeve të makinerive, të pajisjeve dhe pjesëve të këmbimit të këtyre makinerive, shoqëria mund të kryejë rolin e komisionerit apo të ndërmjetesit tregtar, të hapë zyra përfaqesimi si brenda vendit ashtu edhe jashtë territorit te Republikes së Shqiperisë.